Divas māsas, viens īpašums – ko drīkst un nedrīkst darīt kopīpašnieks?

Šajā gadījumā māja ir jūsu un māsas kopīpašums. Civillikums paredz, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu gan kopumā, gan arī atsevišķās daļās drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu. Ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, šāda rīcība ne tikai nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti.

Add a comment

Drukāt

Senāts maina judikatūru: pamats saimnieciskās darbības izmaksu ierobežošanai uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinā

Lietā būtībā pastāv strīds par to, vai iepriekšējās instances tiesa ir pareizi un pilnīgi novērtējusi lietas faktiskos apstākļus — komercsabiedrības atsevišķu veikto darījumu faktisko norisi  —, lai secinātu, ka komercsabiedrībai nebija tiesību par šiem darījumiem palielināt uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas, kā arī vienā no tiem — atskaitīt priekšnodokli.

Add a comment

Drukāt

Jaunais Būvniecības likums

Kā norādīts jaunā likumprojekta anotācijā, tas sagatavots ar mērķi radīt mūsdienīgu būvniecības procesa tiesisko regulējumu, kas gan harmonizētu nacionālos un Eiropas Savienības tiesību aktus, gan veicinātu būvniecības nozares attīstību, sekmējot sabiedrības iespējas līdzdarboties lēmumu pieņemšanā. Plānots piesaistīt vietējos un ārvalstu investorus, vienkāršojot un saīsinot būvniecības administratīvo procesu.

Add a comment

Drukāt